Jamlikhalsa

Social hälsa – Social sammanhållning & gemenskap

Ett hälsosamt liv kännetecknas både av god fysik och ett stabilt psyke. Människors samverkan, våra kontakter och relationer bidrar dessutom till vår sociala hälsa. Det finns studier som visar på att människor som blir utsatta för ensamhet, separation och utfrysning har svårt att leva ett normalt liv. Men vilka andra faktorer påverkar social hälsa?

Vad är social hälsa?​

Social hälsa betyder ett välmående för människor med ett rikt socialt liv. Det handlar om våra kontakter till andra personer, vår samhörighet med olika grupper och ett aktivt deltagande i samhället i stort. Social hälsa har ett samband med den psykiska hälsan där man ser över både hur en person fungerar i sina nära relationer och hur närvarande och deltagande personen är på en arbetsplats.

Vilka faktorer påverkar social hälsa?

Det finns några viktiga faktorer som spelar in i människors psykiska välmående. Här är det helheten och inte varje del för sig som utgör en god social hälsa.

Social sammanhållning

För varje människa är det viktigt att skapa goda och trygga relationer till andra personer. Det kan vara relation mellan barn och föräldrar, mellan syskon och släktingar och mellan nära vänner i ett kompisgäng.

Relationer till personer vi har i vår närmaste omgivning är väldigt viktiga för vår välmående och vår sociala hälsa. Varje individ behöver ett godkännande och bekräftelse från sin omgivning. Vi samverkar med andra och lär oss att acceptera andras egenskaper.

Att vara ofrivilligt ensam är väldigt påfrestande för de flesta människor och ensamheten kan i många fall orsaka psykisk ohälsa med traumatiska upplevelser.

Bra arbetsmiljö

Social hälsa påverkas till en stor del av arbetsmiljön. Det kan kännas väldigt påfrestande att gå till jobbet när man dagligen blir utsatt för mycket stress, oro och ångest inför sina arbetsuppgifter. Dessutom kan det finnas olösta konflikter mellan kollegor som tär på gruppens samhörighet. När det inte finns någon riktig stöd från chefen och om en arbetsplats saknar tydliga riktlinjer för arbetsmiljön blir det väldigt påfrestande för psyket att hantera en svår situation. Det leder till många sjukskrivningar som kunnat förebyggas i god tid. Läs mer om stress och dålig arbetsmiljö.

Kränkande behandling

Sjysta arbetsvillkor, bra sammanhållning och inkluderande arbetsmiljö är viktiga aspekter i en god social hälsa. Om det finns personer på en arbetsplats som känner sig missförstådda och blir exkluderade från en arbetsgrupp kan det leda till osunda relationer kollegor emellan. Kränkande särbehandling är ett stort problem på arbetsplatser som saknar tydliga policys för sin arbetsmiljö.

En person som blir särbehandlad hamnar utanför den sociala gemenskapen och i värsta fall blir utfryst från gruppen. När sådana förhållanden pågår under en längre tid kan det definieras som mobbning. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ligger ansvaret för en god arbetsmiljö helt och hållet på arbetsgivaren. Det innebär att arbetsgivaren bland annat bär ansvaret för att förebygga kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Läs mer om organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Samhörighet och behövlighet

Det finns mycket som pekar på att social hälsa har att göra med människors samhörighet i ett samhälle. Vanliga sjukdomar, såväl fysiska som psykiska, är vanligare i de lägre samhällsklasserna i Sverige.  Dessutom lider många av ensamhet orsakad av arbetslöshet och sjukskrivningar. För att bibehålla en god social hälsa behöver människor känna sig välbehövda och delaktiga i samhället i stort. Personer som känner av gemenskapen med sina kollegor och har ett rikt socialt liv lever längre än individer som är mer isolerade. Läs mer om detta i artikeln den sociala ohälsan.